VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 514/VPCP-QHQT
V/v: quy trình quản lý và sử dụng ODA

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xétđề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 18/BXD-HTKT ngày 7 tháng 1 năm 2009) vềQuy trình quản lý và sử dụng ODA, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Xây dựng nêu tại công văntrên và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên (kèm tài liệu);
- TTCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc