BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5140/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh.
(Đ/c: Tổ dân ph
Hồng Sơn, P. Kỳ Phương, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10449/VPCP - ĐMDN ngày 14/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh về chính sách thuế giá trị gia tăng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về trường hợp của Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế đã có công văn s 2791/TCT-CS ngày 12/7/2019 và công văn số 4438/TCT-CS ngày 31/10/2019 trả lời Công ty.

Đề nghị Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh liên hệ với Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh và Công ty TNHH Sao Thổ Hà Tĩnh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- C
ng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP (để báo c
áo);
- Phó TCTr Nguyễn Thế M
nh (để báo cáo);
- Vụ PC, VP - BTC;
- Vụ PC, VP - TCT;
- Cục Thuế t
nh Hà Tĩnh;
- Website Tổng cục Th
uế;
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy