VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------
V/v: Báo cáo liên quan đến cháy, nổ xe cơ giới
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải
Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 4789/BGTVT-KHCN ngày 21 tháng 6năm 2012 về việc liên quan đến cháy, nổ xe cơ giới, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Để triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ động và phối hợp có hiệu quả với các Bộ liên quan trong công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ xe cơ giới.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, KH&CN, CA;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH,
NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), c 22
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý