TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5142/CT-TTHT
V/v thuế thu nhập cá nhân.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH ACACIA I.T Việt Nam
Địa chỉ: 97 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh
MST: 0306533559

Trả lời văn bản số 07062012/CV ngày 07/6/2012 và văn bản số 18062012/CV ngày 18/6/2012 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN), CụcThuế TP có ý kiến như sau :

- Căn cứ khoản a điểm 3.1.8 mục Iphần B Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài Chính hướng dẫn vềthuế TNCN:

“ a) Đối với đối tượng nộp thuế có thu nhập từ tiền lương,tiền công:

- Đầu năm, chậm nhất là ngày 30 tháng 1, đối tượng nộp thuếlập 02 bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập. Trongnăm nếu có sự thay đổi về người phụ thuộc so với đăng ký đầu năm thì chậm nhấtlà sau 30 ngày kể từ ngày có thay đổi (tăng, giảm), đối tượng nộp thuế cần khai02 bản đăng ký điều chỉnh người phụ thuộc theo mẫu số 16/ĐK-TNCN ban hành kèmtheo Thông tư này gửi cho cơ quan trả thu nhập.

Trường hợp đối tượng nộp thuế ký hợp đồng lao động (hoặc cóquyết định tuyển dụng) sau ngày 30 tháng 1 thì thời hạn đăng ký người phụ thuộcchậm nhất là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng lao động hoặc quyết địnhtuyển dụng.

....

- Cơ quan trả thu nhập có trách nhiệm:

+ Tiếp nhận bản đăng ký người phụ thuộc được giảm trừ củađối tượng nộp thuế.

+ Hàng tháng, thực hiện tạm giảm trừ gia cảnh cho số ngườiphụ thuộc theo đúng bản đăng ký người phụ thuộc của đối tượng nộp thuế trướckhi tính số thuế tạm khấu trừ.

+ Chuyển 01 bản đăng ký giảm trừ người phụ thuộc của đốitượng nộp thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ quan trả thu nhập. Thờihạn chuyển chậm nhất là ngày 20 tháng 2 của năm thực hiện. Trường hợp đăng kýgiảm trừ sau ngày 30 tháng 1 của năm thực hiện hoặc đăng ký điều chỉnh ngườiphụ thuộc, thời hạn chuyển cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý là ngày 20 củatháng sau tháng nhận được bản đăng ký”.

- Căn cứ khoản 3 Mục V Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/02/2011 của Tổng Cục thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCNnăm 2010:

Hồ sơ khai quyết toán thuế:

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫusố 09/KK-TNCN phụ lục theo mẫu số 09A/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăngký giảm trừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tàichính;

- Các chứng từ chứng minh số thuế đãkhấu trừ, đã tạm nộp trong kỳ, việc kê khai căn cứ các chứng từ khấu trừ thuếdo đơn vị chi trả cấp;

- Trường hợp nhận thu nhập từ các tổchức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải cótài liệu chứng minh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thunhập ở nước ngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCNban hành kèm theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nơi nộp hồ sơ quyết toán:

Trường hợp cá nhân có thu nhập từtiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương,tiền công từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuếquản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập mà cá nhân có ký hợp đồng lao động trên 3tháng và đăng ký giảm trừ gia cảnh cùng với các chứng từ khấu trừ thuế ở nơikhác;

- Nếu cá nhân đã đăng ký giảm trừgia cảnh cho bản thân tại một tổ chức trả thu nhập thì nộp hồ sơ quyết toánthuế tại cơ quan thuế quản lý đơn vị trả thu nhập đó;

- Nếu cá nhân chưa đăng ký giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở tổ chức trảthu nhập thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.”

1/ Về đăng ký giảm trừ gia cảnh chongười phụ thuộc

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợptrong năm người lao động đã đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc theo quyđịnh tại Công ty cũ (có hồ sơ làm căn cứ xác định cơ quan thuế quản lý Công tycũ đã tiếp nhận bản đăng ký) thì khi chuyển sang Công ty (đơn vị mới) nếu khôngthay đổi giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì không phải đăng ký lại mẫusố 16/ĐK-TNCN nhưng người lao động phải chuyển hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnhtừ Công ty cũ cho Công ty để Công ty thực hiện việc giảm trừ gia cảnh khi tínhthuế TNCN. Cuối năm, người lao động do có thu nhập trong năm từ 2 nơi trở lênphải trực tiếp quyết tóan với cơ quan thuế theo qui định.

2/ Trường hợp Ông Phương Linh VinhQuang tháng 01, 02 năm 2010 làm việc tại Văn phòng Đại diện (VPĐD) của Công tynước ngoài tại Việt Nam; từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2010 làm việc tại Công tythì VPĐD và Công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế để Ông Quang quyếttoán trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán và nơi nộp hồ sơ quyết toánthuế TNCN cá nhân thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Trường hợp khi quyết toánthuế Ông Quang không cung cấp được chứng từ khấu trừ thuế để chứng minh đã bịkhấu trừ thuế thì Ông phải nộp bổ sung số thuế TNCN chưa khấu trừ vào ngân sáchNhà nước theo qui định.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtvà thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KT 2;
- P. PC;
- Web CT;
- Lưu: VT, TTHT.
1325.pthy. 150812
150860/12.

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga