VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5142/VPCP-KTN
V/v bổ sung Chương trình công tác năm 2014 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2655/BTNMT-PC ngày 26 tháng 6 năm 2014 về việc bổ sung xây dựng văn bản quy phạmpháp luật vào Chương trình công tác của Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảicó ý kiến như sau:

Đồng ý bổ sung Nghị định quy định về khung giá đất vào danhmục đề án Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Chính phủ trong tháng 9năm 2014.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trườngbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN(3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ