VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------------
V/v: Áp dụng hình thức chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình đường phòng hộ vườn quốc gia Cúc Phương
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2012

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2012) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3962/BKHĐT-QLĐT ngày 31 tháng 5 năm 2012) về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu Dự án đầu tư xây dựng đường ứng cứu phòng hộ vườn quốc gia Cúc Phương, ổn định dân cư, phát triển kinh tế các vùng núi đặc biệt khó khăn phía Tây tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:
Căn cứ vào tính cấp bách của Dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết định việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với Dự án đầu tư xây dựng đường ứng cứu phòng hộ vườn quốc gia Cúc Phương, ổn định dân cư, phát triển kinh tế các vùng miền núi đặc biệt khó khăn khu vực phía Tây tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT;
các Vụ: KTTH, ĐP, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), C 16
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý