BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5143/TCT-CS
V/v thuế CQSD đất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Điện Biên.

Trảlời Công văn số 976/CT-DT ngày 16/10/2007 của Cục Thuế tỉnh Điện Biên hỏi vềchính sách thuế chuyển quyền sử dụng đất khi chuyển đổi đất cho nhau, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 1, Điều 4 Luật Thuế chuyển quyền sử dụng đất năm 1994 quy định:''Chuyểnquyền sử dụng đất” là chuyển đổi, chuyển nhượng, chuyển cho ngườikhác quyền sử dụng đất của mình, theo quy định của pháp luật. ''

-Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 19/2000/NĐ-CP ngày 8/6/2000 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất quy định: “Trườnghợp chuyển đổi quyền sử dụng đất cho nhau, thì mỗi bên chuyển đổi quyềnsử dụng đất đều là người kê khai thuế chuyển quyền sử dụng đấtđối với giá trị đất chuyển đổi theo hướng dẫn của cơ quan thuế. ''

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi đất cho nhau thì mỗibên có đất chuyển đổi đều là đối tượng phải kê khai nộp thuế chuyển quyền sửdụng đất trên tổng giá trị đất chuyển đổi theo quy định.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương