BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 5147-CV/BTCTW

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008

.

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC HƯỚNG DẪNLẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA QUẦN CHÚNG ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN KẾT HỢP VỚI VIỆC THỰC HIỆNQUY ĐỊNH 76 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Để thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000của Bộ Chính trị về đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vịsự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫuthực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, Ban Tổ chức Trung ương đã có Hướng dẫnsố 23-HD/TCTW, ngày 14-10-2003.

Căn cứ ý kiến kết luận của Ban Chỉ đạo Trungương Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" (Thôngbáo số 02-TB/BCĐCVĐ ngày 22-10-2007, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc lấyý kiến đóng góp của quần chúng đối với đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW kết hợpvới việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh" như sau:

1. Chi bộ nơi đảng viên cư trú

- Xây dựng, phổ biến tiêu chuẩn đạo đức, lốisống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của chi bộ để quần chúng làm căn cứkiểm tra, giám sát, góp ý kiến việc thực hiện của đảng viên.

- Trong nhận xét hằng năm của chi uỷ về đảngviên thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị hoặc nhận xét đảng viên theo yêucầu của cấp uỷ nơi đảng viên công tác, ngoài các nội dung đã nêu trong Hướngdẫn số 23-HD/TCTW ngày 14-10-2003 của Ban Tổ chức Trung ương bổ sung nội dungnhận xét về việc đảng viên thực hiện các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Hằng năm, trên cơ sở ý kiến góp ý của đại diệncác tổ chức quần chúng và sự theo dõi của mình, chi uỷ tổng hợp, gửi nhận xétvề chi uỷ chi bộ nơi đảng viên đang công tác đối với những đảng viên sau:

+ Đảng viên gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụđảng viên ở nơi cư trú theo Điều 2, Quy định 76 của Bộ Chính trị và thực hiệntốt các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

+ Những đảng viên chưa thực hiện tốt nhiệm vụđảng viên ở nơi cư trú; có thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú hoặc chưa thựchiện tốt tiêu chuẩn của chi bộ về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức HồChí Minh.

2. Chi bộ nơi đảng viên công tác

Chi ủy tổng hợp ý kiến nhận xét của chi ủy nơiđảng viên cư trú (nếu có), báo cáo chi bộ để đưa vào nhận xét, đánh giá đảngviên cuối năm.

Đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trựcthuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Đức Hạt