BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 5147/TCT-QLN
V/v: nợ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2017/CT .KK-KTT ngày 17/9/2007 của Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu v/v miễn thuế GTGT đốivới đơn vị thi công nộp thuế vãng lai. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 2, Mục IIThông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT thì:trường hợp các cơ sở xây dựng, lắp đặt có tổ chức các đơn vị phụ thuộc không cótư cách pháp nhân như: tổ, đội xây dựng, ban quản lý công trình thực hiện xâylắp các công trình ở địa phương khác nơi cơ sở đóng trụ sở chính thì đơn vị xâydựng, lắp đặt hoặc cơ sở chính phải kê khai doanh thu và thuế GTGT nộp tại địaphương nơi xây dựng công trình, hạng mục công trình theo tỷ lệ 3% trên giáthanh toán công trình, hạng mục công trình chưa có thuế GTGT. Cơ sở xây dựng,lắp đặt có trách nhiệm kê khai, quyết toán thuế GTGT theo chế độ quy định vớicơ quan thuế nơi đóng trụ sở chính. Số thuế GTGT đã nộp nơi xây dựng công trìnhđược tính vào số thuế GTGT đã nộp khi cơ sở xây dựng kê khai nộp thuế GTGT tạivăn phòng trụ sở chính.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợpCông ty xây dựng công trình thủy có trụ sở chính tại Hải Phòng có tổ chức đơnvị phụ thuộc không có tư cách pháp nhân thi công xây dựng công trình trên địabàn tỉnh Bạc Liêu thì phải thực hiện kê khai doanh thu và thuế GTGT trên giáthanh toán công trình theo tỷ lệ % tại tỉnh Bạc Liêu. Công ty xây dựng côngtrình thủy có trách nhiệm kê khai nộp thuế GTGT trên giá thanh toán công trìnhnày theo thuế suất quy định tại Hải phòng, Số thuế GTGT đã nộp tại tỉnh BạcLiêu được tính vào số thuế GTGT đã nộp đối với công trình này khi Công ty kêkhai nộp thuế GTGT đối với công trình này tại Hải phòng. Nếu Công ty chưa nộpthuế GTGT tại tỉnh Bạc Liêu thì số thuế GTGT phải nộp đối với công trình nàytại Hải Phòng sẽ bao gồm cả số thuế GTGT chưa nộp tại tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 21/6/2007, Bộ Tài chính cóQuyết định số 2151/QĐ-BTC v/v xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Côngty xây dựng công trình thuỷ còn nợ đọng đến thời điểm 31/12/2006, trong đó nợthuế GTGT được xóa bao gồm cả số nợ thuế GTGT chưa nộp tại tỉnh Bạc Liêu là101.095.387 đồng (theo xác nhận của Cục Thuế TP. Hải Phòng tại công văn số 1743/CV-CT ngày 19/11/2007 v/v xác nhận xóa nợ thuế). Do đó, Cục Thuế tỉnh BạcLiêu có trách nhiệm xóa khoản nợ thuế nêu trên cho Công ty xây dựng công trìnhthủy.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Thuế TP. Hải Phòng
- Lưu VT, QLN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến