TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5148 /CT-TTHT
V/v: Đính chính văn bản

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Vĩnh Thạnh
Đ/chỉ: 8 KCX Tân Thuận – Quận 7 – TP. HCM
Mã số thuế: 0300778062

Trả lời văn thư ngày 20/6/2012 và ngày 29/8/2012 của Công tyvề hoá đơn, chứng từ; Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ điểm b, điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ tài Chính hường dẫn về hoá đơn bán hànghoá, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

b)Hoá đơn bán hàng là hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ trong nội địa dànhcho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trựctiếp (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tưnày).

Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa,cung ứng dịch vụ sử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổchức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theoThông tư này).

c) Hoá đơn xuất khẩu là hoá đơn dùng trong hoạt động kinhdoanh xuất khẩu hàng hoá, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuếquan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thônglệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

- Căn cứ công văn số 339/TCT-CS ngày 25/01/2011 về việchướng dẫn một số vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153:

“Trường hợp doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào nội địa thìsử dụng hóa đơn bán hàng, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trongkhu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 153).”

- Căn cứ công văn số 4369/TCT-CS ngày 25/11/2011 về việc sửdụng hoá đơn của tổ chức cá nhân trong khu phi thuế quan (DNCX).

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp chế xuất nếu được phépcung ứng dịch vụ sửa chữa cho doanh nghiệp trong nội địa thì Công ty sử dụnghoá đơn bán hàng, trên hoá đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phithuế quan” (mẫu số 5.3. Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư số153/2010/TT-BTC ).

Văn bản này thay thế cho văn bản số 4310/CT-TTHT ngày11/06/2012 và văn bản số 4916/CT-TTHT ngày 27/6/2012 về việc hoá đơn, chứng từcủa Cục thuế TP. HCM.

Cục Thuế TP thông báo để Công ty biết

Nơi nhận:- Như trên;
- P.KTT 1;
- P.PC;
- Web Cục thuế;
- Lưu (TTHT, HC).

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga