BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 5148/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Bắc Cạn

Trảlời công văn số 912/CT-TTra ngày 10/10/2007 của Cục thuế tỉnh Bắc Cạn đề nghịhướng dẫn vướng mắc về sử dụng hoá đơn đối với hàng luân chuyển nội bộ và kêkhai, nộp thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 5.6, mục IV, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị địnhsố 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luậtthuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn:''Cáccơ sở sản xuất, kinh doanh xuất điều chuyển hàng hoá cho các cơ sở hạchtoán phụ thuộc như các chi nhánh, cửa hàng...ở khác địa phương (tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương) để bán hoặc xuất điều chuyển giữa cácchi nhánh, đơn vị phụ thuộc với nhau; xuất trả hàng từ đơn vị hạch toán phụthuộc về cơ sở kinh doanh; .xuất hàng hoá cho các cơ sở nhận làm đại Iý bánđúng giá, hưởng hoa hồng căn cứ vào phương thức tổ chúc kinh doanh và hạchtoán kế toán, cơ sở có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hoá đơn,chứng từ như sau: Sử dụng hoá đơn GTGT để làm căn cứ thanh toán và kê khai nộpthuế GTGT ở từng đơn vị và từng khâu độc lập với nhau; Sử dụng Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) pháthành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hoá điều chuyển nội bộ;sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý do Bộ Tài chính (Tổng cụcThuế) phát hành đối với hàng hoá xuất cho cơ sở làm đại lý kèm theo Lệnhđiều động nội bộ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện một tronghai cách sử dụng hoá đơn, chứng từ nêu tại điểm này, trước khithực hiện phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế trực tiếp quản lý cơ sở.

Tạiđiểm 2.10.c mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTC nêu trên hướng dẫn về kêkhai thuế GTGT phải nộp.''Các cơ sở hạch toán phụ thuộc đóng trụ sởchính của đơn vi cấp trên như Công ty, Tổng công ty thì Công ty, Tổngcông ty thực hiện kê khai, nộp thuế tập trung thay cho các cơ sởhạch toán phụ thuộc. Nếu cơ sở hạch toán phụ thuộc là pháp nhân khôngđầy đủ, có con dấu, tài khoản tiền gửi Ngân hàng, trục tiếp bán hàng hóa, dịchvụ, kê khai dầy đủ thuế GTGT đầu vào, đầu ra muốn kê khai nộp thuế riêng phảiđăng ký nộp thuế, cấp mã số thuế phụ thuộc và sử dụng hóa đơn riêng.”.

Căncứ hướng dẫn trên, Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn gồm 05 đơn vị thành viênhạch toán phụ thuộc Công ty và có trụ sở cùng địa phương với Công ty. Toàn bộdoanh thu, chi phí, thuế GTGT đầu vào của các đơn vị trực thuộc đều được tổnghợp về Công ty để kê khai nộp thuế và quyết toán (các đơn vị trực thuộc vẫn sửdụng chung mã số thuế của Công ty để thực hiện giao dịch và thanh toán). Trườnghợp nhà máy chế biến hoa quả là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty, từ tháng 2đến tháng 7/2007 Nhà máy đã xuất bán sản phẩm là rượu Bó nặm, các loại nướcuống có ga và dịch vụ ăn uống cho văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộckhác, đã thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và lập hoá đơn GTGT (hoá đơn GTGTdo Công ty cấp sử dụng chung mã số thuế của Công ty) thì đề nghị Cục thuế kiểmtra và hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn căn cứ vào phương thức tổchức kinh doanh và hạch toán kế toán để sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyểnnội bộ phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ đối với hàng hoá đã bán trên.Đối với số thuế GTGT đầu vào và giá trị ghi trên hoá đơn GTGT của Nhà máy xuấtbán cho Công ty và các đơn vị thành viên khác được hạch toán về Công ty cổ phầnkhoáng sản Bắc Cạn thì không được khấu trừ/hoàn và không được đưa vào chi phíhợp lý khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trảlời để Cục thuế tỉnh Bắc Cạn biết và hướng dẫn Công ty cổ phần khoáng sản BắcCạn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Cạn;
- Ban Kê khai và Kế toán thuế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương