BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5149/LĐTBXH-VP
V/v triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Thực hiện Quyết định số 1764/QĐ-LĐTBXH ngày 22/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Phn mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; trả lời kiến nghị của cử tri và chất vấn của Đại biểu Quốc hội thuộc Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị khai trương và tập huấn sử dụng phần mm nêu trên tới các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 8g30 ngày 06/12/2019 (Thứ Sáu).

Địa điểm: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Quảng Ninh, tổ 2, khu 5, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị cử 01 đồng chí Lãnh đạo đơn vị và 01 chuyên viên tham dự Hội nghị trên. Chế độ công tác phí do cơ quan cử đại biểu tham dự thanh toán theo quy định hiện hành.

Đại biểu tham dự đăng ký với Ban tổ chức Hội nghị theo số điện thoại: 024.62703637/0972328998; Email: minhpn@molisa.gov.vn.

Ban Tổ chức btrí xe chung xuất phát lúc 14g30 ngày 05/12/2019 (Thứ Năm) tại Trụ sở Bộ, 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đnghị các đơn vị triển khai thực hiện./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về trình tự thủ tục và mẫu đơn ly hôn ?


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Bá Hoan

>> Xem thêm:  Xin tư vấn về thủ tục ly hôn ở tỉnh Hà Nam ? Quyền chia tài sản tặng cho khi ly hôn ?