BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 515/BXD-QLN
V/v đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

Kính gửi:

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Bộ Quốc phòng
- Bộ Công an

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chínhphủ Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp bàn về việc phân bổ vốn xây dựngký túc xá sinh viên năm 2010 (Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 23/3/2010 củaVăn phòng Chính phủ); đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện vànâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương có danh mục dự án nhà ở sinh viên được đầu tư bằng vốntrái phiếu Chính phủ năm 2009, năm 2010 và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉđạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giải quyết khó khăn,vướng mắc phát sinh khi triển khai các dự án phát triển nhà ở sinh viên theothẩm quyền; bảo đảm các dự án nhà ở sinh viên đã được bố trí vốn trái phiếuChính phủ triển khai đúng tiến độ, chất lượng, tránh lãng phí, thất thoát trongquá trình thi công xây dựng công trình; không phân bổ cho các dự án mới,hạng mục mới; nghiệm thu chặt chẽ khối lượng hoàn thành để ứng vốn theo quyđịnh; báo cáo gửi về Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan tình hìnhtriển khai, tiến độ thực hiện và công tác giải ngân, thanh quyết toán các dự ánphát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn vào ngày 25 hàng tháng.

2. Để có cơ sở đề xuất mức vốn trái phiếu Chính phủ chochương trình đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên trong năm 2010, UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạocác cơ quan chức năng rà soát lại tiến độ thực hiện, cân đối lạinguồn vốn đã được phân bổ. Từ đó đề xuất việc bổ sung vốn, điều chuyểnvốn giữa các dự án phát triển nhà ở sinh viên trên địa bàn hoặc bổsung danh mục các dự án cấp thiết, khẩn trương lập báo cáo gửi vềBộ Xây dựng trước ngày 15/4/2010 (dự kiến khối lượng hoàn thành và khảnăng giải ngân tới ngày 30/6/2010, dự kiến khối lượng xây lắp hoànthành và khả năng giải ngân đến 31/12/2010 cho từng dự án theo biểumẫu đính kèm văn bản này) để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ, Quốchội xem xét bổ sung nguồn vốn trái phiếu Chính phủ nhằm hoàn thành cácdự án theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trong tháng 4/2010, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ,ngành liên quan thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra về tiến độ, chất lượng, tìnhhình giải ngân, thanh quyết toán tại tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà ởsinh viên đã được phân bổ trái phiếu Chính phủ để hoàn thiện báo cáotrước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến dự án đầu tư xâydựng nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Đề nghị UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an quan tâm chỉđạo các cơ quan chức năng triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTTCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh (để biết);
- L­ưu: VP, QLN (2b);

KT. BỘ TR­ƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Công văn 515/BXD-QLN đôn đốc triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên