BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 515/LĐTBXH-LĐTL
V/v quy chế trả lương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn Việt Nam

Trả lời công văn số 295/NHNo-LĐTL ngày 22/01/2009 của Ngânhàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, BộLao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã nhận được bản quychế trả lương trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ViệtNam. Nhìn chung bản quy chế đã thực hiện theo đúng các quy định của Bộ Luật laođộng, Luật Doanh nghiệp nhà nước, Nghị định số 206/2004/NĐ-CP và Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định bảo đảm trả lương gắn vớihoàn thành nhiệm vụ, chống phân phối bình quân, khuyến khích người có tài năng,có trình độ chuyên môn, kỹ thuật, năng suất lao động cao, đóng góp nhiều choNgân hàng.

2/ Về nội dung quy chế, đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn Việt Nam xem xét làm rõ thêm một số nội dung như sau:

a) Điều 5: Đề nghị nêu cụ thể các nguồn hình thành quỹ tiềnlương của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và của các đơnvị thành viên theo cơ chế khoán tài chính của Ngân hàng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn Việt Nam;

b) Điều 6: Đề nghị quy định rõ nguyên tắc sử dụng nguồn quỹ tiềnlương của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam và của các đơnvị thành viên theo nguyên tắc và phương pháp phân bổ nguồn quỹ tiền lương từNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam vì nội dung quy định củađiều này về điều hoà tiền lương chung không cụ thể;

c) Khoản 1, Điều 8: Đề nghị làm rõ "số ngày làm việctrong tháng trước liền kề theo chế độ" là theo quy định của Bộ luật Laođộng hay do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam quyết địnhtheo quy định của Nhà nước.

3/ Đề nghị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thônViệt Nam hoàn chỉnh và ban hành tạm thời để áp dụng, trong quá trình thực hiệncần sơ kết, đánh giá để hoàn chỉnh thêm quy chế trả lương cho phù hợp với thựctế.

Trên đây là ý kiến về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, đề nghịNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nghiên cứu, hoàn chỉnhvà ban hành tạm thời quy chế này./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân