BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 515/TCHQ-GSQL
V/v phân biệt các mặt hàng loa

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 10811/HQHP-NV ngày20/10/2008 của Cục Hải quan TP.Hải Phòng báo cáo về vướng mắc trong việc phânbiệt các mặt hàng Bộ loa, đã lắp vào cùng một thùng loa (mã số 8518.22.00.00)và Thùng loa (mã số 8518.29.10.00). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiếnnhư sau:

Căn cứ phụ lục 2 Chú giải bổ sung Danh mục thuế quan hài hòaASEAN (AHTN) ban hành kèm theo Thông tư số 85/2003/TT-BTC ngày 29/08/2003 củaBộ Tài chính; chú giải chi tiết HS 2007 thì:

- Mã số 8518.22.00.00: các sản phẩm gồm nhiều loa đã đượclắp chung vào cùng một vỏ loa (thùng loa), ở dạng sản phẩm hoàn chỉnh.

- Mã số 8518.29.10.00: được hiểu là "loa thùng chưa lắpráp hoàn chỉnh hoặc thể hiện ở dạng rời nhưng đã có đặc trưng cơ bản của sảnphẩm hoàn thiện" hoặc là "bộ phận chi tiết đồng bộ (hoàn chỉnh) củaloa thùng thể hiện ở dạng rời hoặc chưa lắp ráp hoàn chỉnh", bao gồm cácsản phẩm gồm nhiều loa (bộ phận chính chuyển tín hiệu điện thành tín hiệu âmthanh) và một số chi tiết, bộ phận khác (như dây nối, vỏ thùng loa, ốc vít)được nhập khẩu cùng với nhau nhưng chưa được lắp ráp hoàn chỉnh (dạng rời).

Tổng cục Hải quan hướng dẫn như trên để Cục Hải quan cáctỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn