BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/TCT-KK
V/v: thanh toán thuế VAT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Trường Cao đẳng nghề Công nghiệpThanh Hóa
(Địa chỉ: Số 64 Đường Đình Hương, xã Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnhThanh Hóa)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 24/TCĐNCN-DA ngày30/01/2012 của trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóa về việc xin ý kiếnhướng dẫn thanh toán thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu; về vấn đề nàyTổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1 và Điểm 3.2 Mục III Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sáchthuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ pháttriển chính thức (ODA):

+ Điểm 1: "Chủ dự án ODA vay trực tiếp nhập khẩu hoặcủy thác nhập khẩu thực hiện nghĩa vụ thuế NK, thuế GTGT, thuế TTĐB theo quyđịnh của Luật thuế XK, thuế NK, Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và các văn bảnhướng dẫn thi hành";

+ Điểm 3.2: "Nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụnước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam nếu nhận thanh toán trựctiếp từ Nhà tài trợ thì nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài cótrách nhiệm chuyển tiền phải nộp cho Chủ dự án ODA vay hoặc nhà thầu chính nướcngoài để nộp thuế thay cho nhà thầu chính nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoàitheo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chínhhướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cáchpháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinhtại Việt Nam";

Căn cứ hướng dẫn tại Khoản 11 Điều 10 và Khoản 3 Điều 24Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 củaChính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/201 I/TT-BTC;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp trường Cao đẳngnghề Công nghiệp Thanh Hóa là thực hiện dự án đầu tư mua sắm thiết bị dạy nghềkhông phải là dự án đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn nênkhông thuộc trường hợp hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 24 Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và công văn số 17848/BTC-TCT ngày 29/12/2011của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng theo Thông tư số28/2011/TT-BTC nêu trên. Đề nghị trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Thanh Hóathực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính và Thông tư số 28/201 1/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Trường Cao đẳng nghề Công nghiệpThanh Hóa được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT
- Lưu VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Phạm Quốc Thái