THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 515/TTg-KTN
V/v: chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các Dự án xây dựng đường giao thông nông thôn tỉnh Quảng Bình

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại công vănsố 125/UBND-TNMT ngày 29 tháng 01 năm 2013 về việc xin chuyển mục đích sử dụngđất trồng lúa để thực hiện các Dự án xây dựng đường giao thông nông thôn tỉnhQuảng Bình, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình quyết định chuyểnmục đích sử dụng 5.969,1 m2 đất trồng lúa theo đúng các quy địnhpháp luật liên quan để thực hiện các Dự án xây dựng đường giao thông nông thôn:đường chợ Trường – chợ Mới tại xã Quảng Hòa và xã Quảng Minh huyện Quảng Trạch;đường giao thông tại xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch; đường giao thông Quảng Châu –Ngư Hóa tại xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch như đề nghị nêu tại công văn trên.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình chỉ đạo thực hiện việc sửdụng lớp đất mặt và bù bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất dochuyển mục đích sử dụng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CPngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ ngay sau khi Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có hướng dẫn các địa phương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, Vụ III;
- Lưu: VT, KTN (3b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải