THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
V/v: Phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn ở Việt Nam" do WB tài trợ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1614/BKHĐT-KTĐN ngày 17 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn tại Việt Nam" do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ qua Ngân hàng Thế giới (WB) với nội dung như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu tại Mục 2 của văn bản trên. Riêng về phần vốn đối ứng, giao Bộ Công Thương làm việc cụ thể và thống nhất với Bộ Tài chính về nguồn vốn và kinh phí đối ứng cho Dự án theo quy định hiện hành.
2. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan, Bộ Công Thương hoàn thiện Văn kiện dự án và tiến hành các thủ tục tiếp theo đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 25
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm