VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 515/VPCP-QHQT
V/v: giải quyết thẻ doanh nhân APEC cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Xétđề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại công văn số 5971/EVN-QHQT ngày 25tháng 12 năm 2008 về việc xét cấp Thẻ doanh nhân APEC, Thủ tướng Chính phủ đồngý làm thủ tục cấp Thẻ doanh nhân APEC (ABTC) cho các cán bộ của Tập đoàn Điệnlực Việt Nam có tên dưới đây:

1.Đ/c Nguyễn Mậu Chung, Ủy viên Hội đồng quản trị

2.Đ/c Nguyễn Bỉnh Niệm, Ủy viên Hội đồng quản trị

3.Đ/c Lâm Du Sơn, Ủy viên Hội đồng quản trị

4.Đ/c Đào Hiếu, Ủy viên Hội đồng quản trị

5.Đ/c Vũ Đức Thìn, Ủy viên Hội đồng quản trị

6.Đ/c Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc

7.Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc

8.Đ/c Đặng Hoàng An, Phó Tổng Giám đốc

9.Đ/c Trần Văn Được, Phó Tổng Giám đốc

10.Đ/c Đậu Đức Khởi, Phó Tổng Giám đốc

11.Đ/c Dương Quang Thành, Phó Tổng Giám đốc

BộCông an hướng dẫn việc làm thủ tục xin cấp thẻ doanh nhân APEC theo quy định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Cục A18, Bộ Công an;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: NC, TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc