BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------
Vv: Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:
- Các đại học, học viện;
- Các trường đại học, cao đẳng.

Ngày 09 tháng 9 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015. Theo đó từ năm 2015 sẽ tổ chức một Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia để xét công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ tuyển sinh đại học, cao đẳng.
Để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015, Bộ GDĐT đề nghị các đại học, học viện; các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường) có sử dụng kết quả Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia để tuyển sinh thực hiện các nội dung sau:
1. Xác định các môn thi dùng để xét tuyển vào từng ngành đào tạo của trường như sau:
a) Xác định tổ hợp kết quả các môn thi tương ứng với khối thi đã thực hiện như những năm vừa qua để xét tuyển. Ngoài ra, các trường có thể xác định các tổ hợp môn thi khác để xét tuyển theo nguyên tắc:
- Đối với ngành năng khiếu, sử dụng kết quả thi của ít nhất một môn văn hoá kết hợp với kết quả các môn thi năng khiếu để xét tuyển;
- Đối với các ngành còn lại, sử dụng kết quả của ít nhất 3 môn thi, trong đó có môn toán hoặc (và) ngữ văn để xét tuyển.
b) Tùy theo yêu cầu của ngành đào tạo, các trường có thể quy định môn thi chính được nhân hệ số 2 khi xét tuyển.
2. Trên cơ sở các môn thi đã được xác định để tuyển sinh vào từng ngành đào tạo, các trường gửi báo cáo (theo mẫu kèm theo) về Bộ GDĐT trước ngày 15 tháng 10 năm 2014 theo địa chỉ: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, 30 Tạ Quang Bửu, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội và qua hộp thư điện tử: [email protected]

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

3. Công bố công khai các thông tin về tuyển sinh trên trang thông tin điện tử của trường và các phương tiện thông tin đại chúng khác.
Các trường tuyển sinh theo các phương thức khác phải xây dựng và công bố công khai đề án tự chủ tuyển sinh theo quy định của quy chế.
Mọi ý kiến cần trao đổi, đề nghị liên hệ với ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, điện thoại số: 0915 047 889, Email: [email protected]; ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục KT&KĐCLGD, điện thoại số: 0988 976 689, Email: [email protected] hoặc Phòng Quản lý thi tuyển sinh và Công nhận văn bằng, điện thoại số: (04) 36231655, Email: [email protected]

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBVHGD TNTNNĐ của QH (để b/c);
- VP Chính phủ (để b/c);
- Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
- Các Bộ, Ngành (để phối hợp);
- UBND các tỉnh, thành phố (để phối hợp);
- Các Cục, Vụ, Viện, TTr. (để thực hiện);
- Website Bộ GDĐT;
- Lưu : VT, Cục KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ T RƯỞNG
Bùi Văn Ga

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?