BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5152/BTC-TCHQ
V/v thuế nhập khẩu xe ô tô phục vụ an ninh

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Tài chính nhận được công văn số 08/CV-CATB (PH41) ngày 25/01/2013, công văn số 41/CV-CATB (PH41) ngày 06/3/2013của Công an tỉnh Thái Bình về việc đề nghị xét miễn thuế nhập khẩu 01 xe ô tôphục vụ dẫn đoàn và tuần tra an toàn giao thông bằng nguồn ngân sách địaphương. Về vấn đề này, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Để phục vụ cho việc giữ gìn trậttự an toàn giao thông và an ninh trên địa bàn; Được sự đồng ý của Thủ tướngChính phủ, của Bộ Công an (đã thống nhất với Bộ Tài chính), Công an tỉnh TháiBình đã tiến hành nhập khẩu 01 xe ô tô loại 5 chỗ ngồi, Model Camry 3.5 - V6.SE(không bao gồm hệ thống đèn còi báo hiệu ưu tiên, hệ thống máy bộ đàm, máy thuphát sóng thông tin liên lạc và hệ thống loa nén phục vụ công tác nghiệp vụ)bằng ngân sách địa phương.

Sau khi thông quan lô hàng nêutrên, Công an tỉnh Thái Bình đã báo cáo Bộ Công an và có công văn đề nghị BộTài chính xem xét miễn thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ Điều 13 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ; Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều105 và Điều 108 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính,thì:

Hàng hóa nhập khẩu là hàng chuyêndùng trực tiếp phục vụ cho an ninh, quốc phòng thuộc nguồn vốn ngân sách địaphương chỉ được xét miễn thuế nhập khẩu nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuấtđược. Cơ sở để xác định hàng hóa thuộc loại trong nước chưa sản xuất được làmcăn cứ xét miễn thuế là Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được theo quyđịnh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐTngày 13/8/2012 và công văn số 10129/BKHĐT-KTCN ngày 03/12/2012 của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, thì:

Trường hợp xe ô tô nhập khẩu vớitính năng kỹ thuật tương tự như xe thương mại thông thường (xe Toyota Camry 3.5và Camry 2.5) thuộc loại trong nước đã sản xuất được.

Trường hợp xe ô tô nhập khẩu đượclắp ráp các thiết bị chuyên dùng đồng bộ (bao gồm hệ thống đèn còi báo hiệu ưutiên, hệ thống máy bộ đàm, máy thu phát sóng thông tin liên lạc và hệ thống laonén phục vụ công tác nghiệp vụ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được.

Đối chiếu với quy định nêu trên thìchiếc xe do Công an tỉnh Thái Bình nhập khẩu không thuộc đối tượng được xétmiễn thuế nhập khẩu, thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB và thuế GTGT.

3. Theo quy định tại khoản 20, Điều12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định: Đối tượngnộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tàichính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế nhập khẩu đối vớitừng trường hợp.

Qua xem xét hồ sơ kèm theo công vănđề nghị xét miễn thuế và giải trình của Công an tỉnh Thái Bình: Sau khi thựchiện hợp đồng nhập khẩu xe ô tô, đơn vị nhập khẩu (Công ty TNHH Hiệp Hòa) thôngbáo hệ thống đèn quay còi hú chuyên dụng chưa có ngay phải chờ một thời giannữa nhà cung cấp mới có. Nhưng do yêu cầu sử dụng xe là rất cần thiết và cấpbách nên Công ty TNHH Hiệp Hòa vẫn phải thực hiện việc nhập khẩu và bàn giaokịp thời cho Công an tỉnh Thái Bình. Do khó khăn về kinh phí nên đơn vị đã sửdụng bộ đèn quay còi hú nguyên bản nhập khẩu từ nước ngoài (do Bộ Công an cấp)của xe dẫn đoàn cũ có cùng thông số kỹ thuật lắp cho xe đảm bảo chất lượng còntốt và xe hoạt động được ngay;

Mặt khác, đối với Thái Bình là tỉnhthuần nông, thu ngân sách của địa phương khó khăn nên tỉnh chỉ cấp kinh phí đủmua xe, không bố trí được kinh phí để nộp thuế nhập khẩu, do đó Công an tỉnhkhông hoàn thành được thủ tục đăng ký và lưu hành xe.

Xét đề nghị của Bộ Công an và Côngan tỉnh Thái Bình, đồng thời, tạo điều kiện để chiếc xe nhập khẩu được đưa vàosử dụng giữ gìn trật tự an toàn giao thông, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chínhphủ xem xét, giải quyết miễn thuế nhập khẩu chiếc xe ôtô nêu trên theo quy địnhtại khoản 20, Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ; Trường hợp phát hiện xe ôtônày sử dụng không đúng mục đích thì phải truy thu số tiền thuế nhập khẩu đượcmiễn và xử phạt vi phạm theo quy định.

Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHQ(10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn