BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5152/TCT-HT
V/v xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

Công ty TNHH SX-TM- DV Hiệp Thừa Phát.
(Địa chỉ: 3/6, KV5, P. Trà Nóc, Quận Bình Thuỷ, TP. Cần Thơ)

Trả lời công văn số 10/2007.CV.HTPngày 24/10/2007 của Công ty TNHH SX- TM- DV Hiệp Thừa Phát về việc xác địnhlĩnh vực ưu đãi được hưởng. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ xác định việc thực hiện nộpthuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 46,Chương VII, Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh mới thành lậptừ dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhậnđầu tư kể từ ngày Nghị đinh số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chínhphủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư có hiệulực thi hành thì thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tạiNghị định này. ''.

Căn cứ quy định trên, Công ty TNHHTM- SX- DV Hiệp Thừa Phát có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số:5702001061 cấp ngày 07/03/2006 (trước khi có Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày22/9/2006) được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tạiNghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 như hướng dẫn tại công văn số 603/CT-TTHT ngày 25/4/2006 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ.

2. Việc xác định ngành nghề ưuđãi.

Tại điểm 16, mục III, phần A, phụlục A (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006) có quy địnhlĩnh vực đặc biệt ưu đãi: ''16. Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thảirắn; tái chế, tái sử dụng chất thải.''

Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 có quy định tổ chức, cá nhân có hoạt động tái chế chất thải, sản phẩm quy địnhtại điều 67 được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Luật này và các quyđịnh khác của pháp luật có liên quan.

Chất thải, sản phẩm được quy địnhtại điều 67, cụ thể:

'' a) Nguồn phóng xạ sử dụng trongsản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

b) Pin, ắc quy;

c) Thiết bị điện tử, điện dân dụngvà công nghiệp;

d) Dầu nhớt, mỡ bôi trơn, bao bìkhó phân huỷ trong tự nhiên;

đ) Sản phẩm thuốc, hoá chất sử dụngtrong công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ sản; thuốc chữa bệnh cho người;

e) Phương tiện giao thông;

g) Săm lốp;

h) Sản phẩm khác theo quyết địnhcủa Thủ tướng Chính phủ.''

Theo quy định nêu trên thì ngànhnghề kinh doanh Sản xuất, chế biến các phế liệu, phế phẩm của ngành thuỷ hải sản;Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản của Công ty không thuộc danh mụclĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư (điểm 16, mục III, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006).

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyTNHH TM- SX- DV Hiệp Thừa Phát được biết và thực hiện đúng quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Cục Thuế TP. Cần Thơ;
- Ban PC, CS, TTTĐ
- Lưu: VT, HT (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương