BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5153/TCHQ-GSQL V/v xuất khẩu than cục vào KCN, KCX

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2016

Kínhgửi: Công ty TNHH Aurora ART.

Trả lời công văn số 15/CV-AUR ngày 16/5/2016của Công ty TNHH Aurora ART về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Hiện nay, việc xuất khẩu than thực hiệntheo quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương.Theo đó, tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 15/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định từ sau năm 2015 sẽ hạn chế xuất khẩu mặt hàng thancục các loại.

Về việc xuất khẩu than cục, than cámchất lượng cao giai đoạn 2016-2020, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 2758/VPCP-KTN ngày 22/4/2016 gửi các Bộ liên quan và giao Bộ Công Thương chủ trì chỉ đạo thựchiện.

Đề nghị của Công ty TNHH Aurora ARTnêu tại công văn số 15/CV-AUR dẫn trên là vượt thẩm quyền của cơ quan Hải quan.Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Aurora ART biết./.


- Như trên;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG