BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5153/TCT-CS
V/v thuế TNDN đối với Ban quản lý rừng phòng hộ

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2076/CV-THNVDT ngày30/10/2009 của Cục thuế tỉnh Phú Yên hỏi về hướng dẫn thu thuế TNDN đối với Banquản lý rừng phòng hộ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 Mục I phần A Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướngdẫn:

"1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chứchoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế (sau đâygọi là doanh nghiệp), bao gồm: ...

c) Các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chínhtrị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức thuộc lựclượng vũ trang nhân dân; cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp và các tổ chứckhác".

Tại Điều 10 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 củaChính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổchức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập quy định:

"Điều 10. Thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước

Đơn vị sự nghiệp có các hoạt động dịch vụ phải đăng ký, kêkhai, nộp đủ các loại thuế và các khoản khác (nếu có), được miễn, giảm thuếtheo quy định của pháp luật".

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp Banquản lý rừng phòng hộ là đơn vị sự nghiệp có thu, nếu năm 2008 có thu nhập từhoạt động khai thác tỉa thưa rừng trồng thuộc dự án 327,661 thì phải nộp thuếthu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định tại Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêutrên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương