BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5154/BTC-TCHQ
V/v hoàn thuế NK hàng hóa tạo TSCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2010

Kínhgửi: Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2443/XNK-XNK1 ngày 12/11/2009 của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu hàng không và công văn số 1633/HQĐNg-NV ngày 03/12/2009 của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng về việc xin hoànthuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định dự án khuyến khích đầu tư của cáclô hàng đã nhập khẩu trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu tạo tài sảncố định với cơ quan hải quan, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty Cổ phầnxuất nhập khẩu hàng không tại công văn số 2443/XNK-XNK1 và báo cáo của Cục Hảiquan TP. Đà Nẵng tại công văn số 1633/HQĐNg-NV nêu trên thì Công ty là đơn vịtrúng thầu để thực hiện nhập khẩu hàng hóa cho dự án đầu tư của Tổng công tyCảng hàng không Miền Trung kéo dài và nâng cấp đường cất hạ cánh CHC35R/17L sânbay Đà Nẵng là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm theo phê duyệt của Thủtướng Chính phủ. Công ty đã làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa cho dự án theo 02 tờkhai số 695/NK /KD/KVII ngày 14/5/2009 và tờ khai 743/NK /KD/KVII ngày 21/5/2009.Để kịp thời giải phóng hàng phục vụ cho dự án, Công ty đã nộp thuế nhập khẩucho các lô hàng này trước khi đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế vớicơ quan hải quan theo quy định. Đến ngày 11/6/2009, Tổng công ty Cảng hàngkhông Miền Trung đã thực hiện đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế vớiCục Hải quan TP. Đà Nẵng. Công ty xin được xem xét miễn thuế đối với hàng hóađã nhập khẩu theo 02 tờ khai trên.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 06/12/2005; sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. ĐàNẵng tại công văn số 1633/HQĐNg-NV nêu trên, Bộ Tài chính giao Cục Hải quan TP.Đà Nẵng căn cứ hồ sơ gốc Công ty đã nộp cho cơ quan hải quan, thực tế hàng hóanhập khẩu theo các tờ khai số 695/NK/KD/KVII và tờ khai 743/NK/KD/KVII nêutrên, kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, phiếu nhập xuất kho, nếu phù hợp vớiDanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế đã đăng ký với cơ quan hải quan theo quyđịnh, thực tế hàng hóa đã sử dụng cho dự án và đối chiếu với chế độ quy địnhhiện hành để xem xét xử lý miễn thuế theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hảiquan TP. Đà Nẵng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế;
- Công ty Cổ phần XNK Hàng không;
- Lưu: VT, TCHQ.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn