VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5155/VPCP-KTTH
V/v hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của TTgCP về KT-XH 5 năm 2016-2020

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4295/BKHĐT-TH ngày 07 tháng 7 năm 2014 về việc xây dựng Kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giaonghiên cứu nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tưtrình tại văn bản số 4295/BKHĐT-TH nêu trên, có ý kiến tham gia bằng văn bản vàgửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 7 năm 2014.

2. Căn cứ ý kiến tham gia của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầutư khẩn trương tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Chỉ thị, trình Thủ tướngChính phủ theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng