BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5158/BTC-TCT
V/v chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tàu, giàn khoan loại trong nước chưa sản xuất được

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn dầu khí Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Tập đoàn dầu khí ViệtNam (PVN) về việc chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cho thuê tàu, giàn khoanloại trong nước chưa sản xuất được. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Thông báo số 49/TB-VPCP ngày 17/2/2009 của Văn phòng Chính phủ,Bộ Tài chính có ý kiến như sau.

Tại Điểm 17 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội khoá XII quy định về đối tượng khôngchịu thuế: "... tàu bay, giàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưasản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nướcngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê".

Tại điểm 17.c, Mục I, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuếgiá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưasản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, thuê của nướcngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và để cho thuê.

Căn cứ quy định trên, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:

Tàu bay (kể cả động cơ tàu bay), giàn khoan, tàu thuỷ loạitrong trước chưa sản xuất được nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp,thuê của nước ngoài sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, kể cả trường hợp nhậpkhẩu và cho thuê lại thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Bộ Tài chính thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đượcbiết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn