BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 516/BTC-TCT
V/v Hoá đơn thuế GTGT kê khai chậm

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 1790/HHVN-TCKT ngày 8/12/2008 của Tổngcông ty Hàng hải Việt Nam về kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), BộTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật số 07/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giátrị gia tăng: "Thuế đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấutrừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó; thời gian kê khai tối đa là batháng, kể từ thời điểm kê khai thuế của tháng phát sinh..." và các văn bảnquy định hướng dẫn thi hành Luật, ngày 3/7/2008 Bộ Tài chính có công văn số 7740/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫnđối với hoá đơn, chứng từ thuế GTGT kê khai chậm quá 03 tháng thì không được kêkhai khấu trừ

Căn cứ vào các qui định nêu trên thì chứng từ nộp thuế GTGTcủa tàu Vinalines Sky do Tổng công ty Hàng hải nhập khẩu kê khai chậm quá 03tháng không được kê khai khấu trừ thuế đầu vào; số tiền thuế GTGT không đượckhấu trừ do kê khai chậm, Tổng công ty Hàng hải được hạch toán vào nguyên giátài sản cố định (con tàu doanh nghiệp nhập khẩu).

Bộ Tài chính thông báo để Tổng công ty Hàng hải Việt Nambiết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn