BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 516/BXD-HĐXD
V/v: đề nghị giới thiệu đơn vị tham gia vào các Dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 287/KTTT-TCT ngày05/3/2009 của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng về việc đề nghị giới thiệu TổngCông ty được tham gia vào các Dự án đầu tư của Tập đoàn Dầu khí quốc gia ViệtNam. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng là doanh nghiệp thuộc Bộ Xâydựng đã tham gia thi công nhiều công trình của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vànhiều công trình khác như các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông vàcác công trình văn hoá.

Được biết Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam đang đầu tưnhiều dự án lớn mà Tổng Công ty đã từng có kinh nghiệm tham gia, Bộ Xây dựnggiới thiệu đến Tập đoàn: Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng, đây là đơn vị có điềukiện năng lực và kinh nghiệm có thể đáp ứng yêu cầu thực hiện các dự án đầu tưnói trên.

Bộ Xây dựng giới thiệu để Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Namtham khảo và tìm hiểu nhằm lựa chọn được đơn vị thi công đáp ứng đủ điều kiệnnăng lực phù hợp với quy mô tính chất công trình theo đúng quy định của phápluật hiện hành.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Vụ HĐXD (V.A.M - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh