BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 516/BXD-KTXD
V/v: vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2011

Kínhgửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 35/BQL9 ngày 21/01/2011 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 về vướng mắc trong quản lý chi phí xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng, việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thứcgiá hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đối với Hợp đồng Xây lắp 7: Cơ khí tràn xả lũ (SR/ĐM-XL&/HĐ) ký giữa Ban Quản lý Đầu tưvà Xây dựng Thuỷ lợi 9 và Liên danh Công ty cổ phần thiết bị thuỷ lợi & TổngCông ty Sông Hồng là Hợp đồng theo đơn giá cố định các bên trong Hợp đồng bù giá vật liệu theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng để điều chỉnh bổ sung Hợp đồng cho các sản phẩm gia công chế tạo làphù hợp.

Giá vật liệu tính chênh lệch để điều chỉnh là giá vật liệu tại thời điểm do Liên Sở thông báo, công bố hoặc theo hoá đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của Bộ Tài chínhphù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi gia công chế tạo (phù hợp với Hồ sơ mời thầu và phê duyết kết quả trúng thầu). Theo đó những khối lượng kết cấu được gia công chế tạo tại thành phố Hồ Chí Minh thì sử dụng giá vật liệu của thànhphố Hồ Chí Minh và kết cấu được gia công chế tạo tại thành phố Hà Nội thì sử dụng giá vật liệu của thành phố Hà Nội.

Với nội dung trên, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi 9 tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn