BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 516/BXD-QLN
V/v triển khai các dự án xây dựng nhà ở cho sinh viên bằng nguồn TPCP.

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương

Ngày 20/4/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CPvề một số cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở cho học sinh, sinhviên các cơ sở đào tạo, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp tập trungvà nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị. Ngay sau đó, ngày 24/4/2009 Thủtướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg về một số cơ chế,chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trungcấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê. Theo đó, kế hoạch phát triển các dựán nhà ở sinh viên đầu tư bằng nguồn ngân sách phải được Thủ tướngChính phủ xem xét, phê duyệt trên cơ sở danh mục dự án do Bộ Xây dựngtổng hợp theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (khoản 1 Điều 2Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg).

Ngay sau khi có Nghị quyết số 18/NQ-CP của Chính phủvà Quyết định số 65/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hầu hếtcác địa phương đã tổng hợp, đề xuất danh mục các dự án phát triển nhà ở sinhviên trên địa bàn đề nghị được đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ. Quatổng hợp đề xuất của các địa phương thì nhu cầu là rất lớn. Tuynhiên, với khả năng trong năm 2009 chỉ cân đối được 3.500 tỷ đồng từ nguồn tráiphiếu Chính phủ, nên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủmới chỉ tập trung ưu tiên cho những địa phương có trên 10.000 sinh viên cónhu cầu. Vì vậy, tại Quyết định số 1308/QĐ-TTg ngày 20/8/2009 của Thủ tướngChính phủ phê duyệt Danh mục dự án phát triển nhà ở sinh viên bằng nguồn tráiphiếu Chính phủ năm 2009 thì mới có 28 địa phương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công anđã được phê duyệt danh mục.

Theo kế hoạch năm 2010 dự kiến bố trí khoảng 4.800 tỷđồng để tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án phát triển nhà ở cho sinh viên.Tuy nhiên, do khả năng cân đối nguồn vốn trái phiếu tại thời điểm đầu nămvẫn chưa đáp ứng đủ theo nhu cầu, nên ngày 18/01/2010 Thủ tướng Chính phủđã ban hành Quyết định số 124/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chínhphủ năm 2010, theo đó nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng phát triểnnhà ở sinh viên đã được phân bổ là 2.000 tỷ đồng. Vì vậy, nguồn vốn tráiphiếu này mới chỉ tiếp tục giao cho các dự án đã khởi công trong năm 2009 (tại28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 02 Bộ: Quốc phòng, Công an) nhằmsớm đưa các dự án này vào hoạt động sử dụng, đảm bảo hiệu quả sử dụngnguồn vốn.

Do vậy, nhiều địa phương do số sinh viên có nhu cầuvề chỗ ở thấp hơn 10.000 hoặc số sinh viên có nhu cầu cũng trên 10.000nhưng chưa chuẩn bị kịp dự án nên cũng chưa được phân bổ nguồn vốntrái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên. Trongthời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát,tổng hợp danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đối với cácđịa phương chưa được phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ; Báo cáo Thủ tướngChính phủ để trình Quốc hội xem xét bổ sung nguồn trái phiếu Chính phủ, đảmbảo sự công bằng giữa các địa phương trong việc triển khai các dự ánđầu tư xây dựng nhà ở sinh viên bằng nguồn trái phiếu Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- BT Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh (để biết);
- L­ưu: VP, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam