TỔNG CỤC HẢI QUAN
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 516/PTPL-VN
V/v áp mã mặt hàng Máy hút sữa bằng điện

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Côngty TNHH sản phẩm Trẻ em Chí Việt

Phúcđáp công văn số 22/CV-PTPL ngày 29/05/2012 của Quý công ty về việc xem xét ápmã đối với mặt hàng “Máy hút sữa bằng điện”, Trung tâm phân tích, phân loạihàng hóa xuất nhập khẩu (Trung tâm) có ý kiến như sau:

-Mặt hàng nêu trên được áp mã số thuế căn cứ trên Thông báo kết quả phân tíchphân loại của Chi nhánh Trung tâm phân tích, phân loại tại Thành phố Hồ ChíMinh.

- Đềnghị công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi công ty mở tờ khai và Chi nhánhTrung tâm phân tích, phân loại tại Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn giảiquyết.

Trântrọng.

Nơi nhận:
- Nt;
- Lưu: PTMXL, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Văn Doanh