THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----------------------
V/v: Phê duyệt danh mục Dự án do Quỹ Cô-oét tài trợ cho tỉnh Nam Định.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1761/BKHĐT-KTĐN ngày 23 tháng 3 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
1. Phê duyệt bổ sung Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định" vào Danh mục các dự án do Quỹ Cô-oét tài trợ với tổng vốn vay ODA là 15,0 triệu USD. Vốn đối ứng (1,2 triệu USD) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan trong quá trình xây dựng, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án.
3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho Quỹ Cô-oét biết về ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTN, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Phạm Gia Khiêm