BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------------

Số: 5160/TCHQ-GSQL

V/v: chủ trương thành lập kho ngoại quan

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.

Trả lời công văn số 1734/HQHN-GSQL ngày 26/9/2011 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về chủ trương thành lập kho ngoại quan của Công ty cổ phần giao nhận và vận chuyển Indo-Trần tại lô số 66 khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 03/10/2011, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4794/TCHQ-GSQL về việc rà soát tình hình hoạt động kho ngoại quan, đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn trên, đánh giá hoạt động kho ngoại quan thuộc địa bàn quản lý của đơn vị, trong đó có tỉnh Bắc Ninh nói chung và khu công nghiệp Việt Nam - Singapore nói riêng. Đồng thời căn cứ chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế thuộc địa bàn quản lý để có dự kiến quy hoạch về kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp quy hoạch về nguồn nhân lực của đơn vị và hạ tầng kỹ thuật sẵn có để đảm bảo sau khi thành lập kho ngoại quan hoạt động hiệu quả tránh tình trạng thành lập tràn lan. Việc xem xét chủ trương thành lập kho ngoại quan chỉ được tiến hành trên cơ sở kết quả rà soát và báo cáo của Cục Hải quan TP . Hà Nội.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh