BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5160/TCT-DNL
V/v: thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cục Thuế TP Đà Nng

Tổng cục Thuế nhận được công văn s 3431/CT-TTKT1 ngày 16/09/2019 của Cục Thuế TP Đà Nng về thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp vẫn áp dụng hóa đơn theo Nghị định s 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/ 2010 của Chính phủ, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ, doanh nghiệp có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử.

2. Tổng cục Thuế ghi nhận vướng mắc để có giải pháp phù hợp khi triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế ý kiến để Cục Thuế TP Đà Nng được biết và hướng dẫn Công ty thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy