BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-----------------
V/v: Lập hồ sơ trích ngang công sở tại các đơn vị trong ngành
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2011

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thực hiện Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg ngày 25/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước, Thông tư số 01/2007/TT-BXD ngày 31/01/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Quy chế quản lý công sở các cơ quan hành chính nhà nước, Công văn số 1981/BXD-QLN ngày 21/11/2011 của Bộ Xây dựng về việc gửi hồ sơ trích ngang công sở các cơ quan hành chính nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quản lý công sở (bao gồm hồ sơ quản lý công sở được thiết lập lần đầu khi đưa vào sử dụng và được bổ sung trong quá trình sử dụng) để quản lý theo đúng quy định tại Quyết định số 213/2006/QĐ-TTg và Thông tư số 01/2007/TT-BXD .
2. Căn cứ hồ sơ gốc công sở do các đơn vị đang quản lý đến ngày 30/11/2011, lập hồ sơ trích ngang công sở theo quy định tại Mục II Thông tư số 01/2007/TT-BXD, gồm bản photo Bản vẽ sơ đồ tổng mặt bằng các công sở, Bản trích ngang công sở đối với từng công sở và Bảng tổng hợp trích ngang công sở (theo Phụ lục số 01, 02 đính kèm) gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính. Đồng thời gửi file Excel Bản trích ngang công sở và Bảng tổng hợp trích ngang công sở về hộp thư điện tử [email protected] trước ngày 25/12/2011.
Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Nguyễn Đình Khương (để b/c);
- Lưu: VT, BC (3b).
TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TRƯỞNG BAN CHI
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Thị Thanh Xuân