TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5162/CT-TTHT
V/v : chính sách thuế

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gửi:

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2
Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường 7, Quận 3
Mã số thuế:: 0300420757

Trả lời văn thư số 1624/TV2 -P04 ngày 06/06/2012 củaCông ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 2; khoản 6 Điều 139,khoản 1 Điều 140 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốchội:

“Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp là côngdân Việt Nam làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc mà các hợpđồng này không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn từ đủ mười hai thángđến ba mươi sáu tháng với người sử dụng lao động quy định tại khoản 4 Điều này”.

“Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệplà người sử dụng lao động quy định tại khoản 2 Điều này có sử dụng từ mười laođộng trở lên”.

“Thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệptheo quy định tại Luật này không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm hoặctrợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về lao động, pháp luật về cán bộ,công chức”.

“Hiệu lực thi hành đối với bảo hiểm thất nghiệp từngày 01 tháng 01
 năm 2009”.

- Căn cứ khoản 6.d Điều 1 Nghị định số 122/NĐ-CP ngày27/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:

“Khoản trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm (trừtrường hợp doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệptheo quy định của pháp luật)” là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhậpchịu thuế.

- Căn cứ Thông tư 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 củaBộ Tài Chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòngtrợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp;

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2012 Côngty có chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người lao động theo đúng quyđịnh của Bộ lao động Thương binh và Xã hội thì trước hết lấy từ Quỹ dự phòngtrợ cấp mất việc làm đã trích lập từ năm 2011 trở về trước để chi, nếu Quỹ nàykhông đủ để chi thì phần chênh lệch thiếu được tính vào chi phí được trừ khi xácđịnh thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Phòng Pháp chế;
-Phòng Kiểm tra 1;
-Web Cục thuế;
-Lưu: (TTHT,HC).
1211-138358/12-KD

TUQ.CỤC TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀNHỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾTrần Thị Lệ Nga