TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5162/CTHN-TTHT V/v xuất hóa đơn đối với việc hoàn trả tiền đầu tư trên đất.

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 2 Khối A, tòa nhà Licogi 13 đường Khuất Duy Tiến, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội; MST: 0102787509

Trả lời công văn số 11/CV ngày 14/1/2021 của Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Hà Nội (gọi tắt là Công ty) vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nộiý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“1. Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền htrợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền htrợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi đlập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hóa, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hóa đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hóa, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

…”

Căn cứ các quy định trên, trường hp Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông nhận được khoản tiền hoàn trả kinh phí đầu tư vào Dự án thì:

Nếu nhận được khoản thu về bồi thường bằng tiền (bồi thường về tài sản trên đất) khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì khi nhận được khoản thu về bồi thường Công ty lập chứng từ thu theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

>> Xem thêm:  Trên cùng 1 hóa đơn có được ghi hai mặt hàng không cùng thuế suất ?

Trường hợp khoản tiền nhận được là khoản thu khi bán hàng hóa, dịch vụ thì Công ty phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị, đối chiếu các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện chính sách thuế, trường hợp còn vướng mắc, đơn vị có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục Thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn, hoặc liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 để được hỗ trợ giải quyết.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để Công ty CP Bất động sản Bưu chính Viễn thông Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT3;
- Phòng NVDTPC;
- Website Cục Thuế;
- Lưu VT, TTHT(2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tiến Trường