TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5163/CT-TTHT
V/v: Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

Công ty TNHH Chế tạo máy Dược phẩm Tiến Tuấn
Địa chỉ: Lô IV-19 (KCN Tân Bình), Tây Thạnh, TPHCM
Mã số thuế: 0301478632

Trả lời văn thư số 43/CV-TT /2012 ngày 12/06/2012 của Công tyvề gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

- Căn cứ Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg ngày 06/04/2011 củaThủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế TNDN của Doanh nghiệp nhỏ và vừanhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011;

- Căn cứ Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 3 tháng đối với số thuế TNDNphải nộp quý I, quý II năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sửdụng nhiều lao động;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Thủtướng Chính phủ;

- Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày23/05/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, giahạn một số khoản thu NSNN theo Nghị Quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012 của Chínhphủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thịtrường:

“Gia hạn 09 tháng thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệpđối với số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2011 mà doanh nghiệpchưa nộp Ngân sách Nhà nước của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm cơ khí là tưliệu sản xuất, vận tải đường thủy (bao gồm cả vận tải thủy nội địa và vận tảibiển), sản xuất thép, xi măng (trừ doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh tronglĩnh vực này); doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản”.

Căn cứ quy định trên trường hợp Công ty theo trình bày vừathuộc đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa vừa thuộc đối tượng doanh nghiệp sảnxuất sản phẩm cơ khí là tư liệu sản xuất, năm 2011 Công ty đã được gia hạn nộp thuếTNDN theo các Quyết định số 21/2011/QĐ-TTg và Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg chodoanh nghiệp nhỏ và vừa thì Công ty không được áp dụng thêm thời gian gia hạnnộp thuế TNDN năm 2011 theo Nghị quyết số 13/NQ-CP và Thông tư số83/2012/TT-BTC ngày 23/05/2012 của Bộ Tài Chính.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
-Như trên
-Phòng Pháp chế
-Phòng Kiểm tra thuế số 1
-Lưu (TTHT, HC)
1298 – 143120/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga