BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5164/BGTVT- VT
V/v: Cải tạo, nâng cấp đường ngang có thời hạn tại Km 14 + 424 tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng.

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Xét đề nghị tại công văn số 789/CV – TH ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Công ty Thông Hiệp tại Khu CN – TTCNTừ Sơn, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh;công văn số 1008/UBND – XDCB ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnhBắc Ninh; ý kiến của Cục Đường sắt Việt Nam tại công văn số 847/CĐSVN – KCHTngày 25 tháng 6 năm 2012 và ý kiến của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tại côngvăn số 1476/ĐS – CSHT ngày 12 tháng 7 năm 2012 về việc đề nghị cho cải tạo,nâng cấp đường ngang cấp III phòng vệ bằng biển báo thành đường ngang cấp Iphòng vệ bằng dàn chắn có thời hạn tại Km 14 + 424 tuyến đường sắt Hà Nội – ĐồngĐăng, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Do dự án đầu tư xây dựngđường Trịnh Xá – Đa Hội, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh( nối từ quốc lộ 1A cũ đếnquốc lộ 3) có nút giao giữa đường sắt tuyến Hà Nội – Đồng Đăng tại Km 14 + 424(lý trình đường sắt) giao cắt với đường Trịnh Xá – Đa Hội. Đây là nơi có mật độtàu xe và người qua lại rất lớn, vì vậy, để đảm bảo an toàn giao thông khi chưacó điều kiện xây dựng nút giao khác mức tại vị trí đường ngang này, Bộ Giaothông vận tải đồng ý cho phép thực hiện đầu tư nút giao giữa đường bộ và đườngsắt theo 02 giai đoạn:

1.1 Giai đoạn 1(từ nay đến ngày31 tháng 12 năm 2020): cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp III phòng vệ bằng biểnbáo thành đường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 14 + 424 tuyến đườngsắt Hà Nội – Đồng Đăng.

1.2 Giai đoạn 2(sau ngày 31tháng 12 năm 2020): Tiến hành xây dựng nút giao khác mức giữa đường sắt vàđường bộ để đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông trong tương lai.

2. Giao Tổng Công ty Đường sắtViệt Nam xem xét hồ sơ đề nghị cấp phép, lựa chọn các giải pháp kỹ thuật nhằmhạn chế các yếu tố không bảo đảm theo quy định của Điều lệ đường ngang và raquyết định cho phép cải tạo, nâng cấp đường ngang cấp III bằng biển báo thànhđường ngang cấp I phòng vệ bằng dàn chắn tại Km 14 + 424 tuyến đường sắt Hà Nội– Đồng Đăng.

3. Kinh phí khảo sát, thiết kế,xây dựng cải tạo đường ngang do Công ty Thông Hiệp chịu trách nhiệm chi trả chođơn vị thực hiện.

4. Kinh phí quản lý, bảo trìđường ngang và tổ chức phòng vệ đường ngang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninhchi trả cho đơn vị thực hiện.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầucác đơn vị liên quan chủ động phối hợp thực hiện việc cải tạo, nâng cấp đườngngang nói trên để đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, đường bộ ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- BT Đinh La Thăng (báo cáo),
- Cục Đường sắt Việt Nam,
- UBND tỉnh Bắc Ninh,
- Sở GTVT tỉnh Bắc Ninh,
- Công ty Thông Hiệp,
- Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Lạng,
- Công ty TNHH MTV TTTH Đường sắt Hà Nội,
- Lưu: VT, KCHT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng