BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v:Thuế GTGT đối với thức ăn chăn nuôi.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.

Vừa qua, Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan địa phương và doanh nghiệp về việc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với thức ăn chăn nuôi, về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
- Căn cứ Khoản 1 Điều 5, Khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ; Khoản 1 Điều 3, Khoản 2c Điều 6 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 4, Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ ý kiến của Bộ Công Thương (tại công văn số 2199/BCT-TC ngày 21/3/2014) và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tại công văn số 951/BNN-TC ngày 19/3/2014).
Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân nhập khẩu dùng làm thức ăn chăn nuôi (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT. Trường hợp, doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu thì được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đã nộp khi bán ra theo đúng chế độ quy định. Trường hợp trước đó đã thực hiện khác với hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn này thì không thực hiện điều chỉnh lại.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan, Cục Thuế các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-
UBND tnh Tây Ninh (để phối hợp);
- Vụ CST (BTC), Vụ PC (BTC), Tổng cục Thuế;
- Các doanh nghiệp (danh sách và địa chỉ đính kèm);
- Lưu: VT, TCHQ (131).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

DANH SÁCH
CÁC DOANH NGHIỆP
(gửi kèm công văn số 5165/BTC-TCHQ ngày 21/04/2014 của Bộ Tài chính)

>> Xem thêm:  Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai khi một bên vắng mặt ? Tranh chấp đất đai phải kiện ở đâu ?

STT
TÊN DOANH NGHIỆP
ĐA CHỈ
1
Hiệp hội thức ăn chăn nuôi
Tầng 5, nhà A1, ngõ 102 Trường Chinh, Hà Nội
2
Công ty TNHH Tân Huy
Tổ 4, ấp Sân Bay, xã Tân Phong, H. Tân Biên, Tây Ninh
3
Công ty TNHH TM DV XNK Phụng Anh Ngọc
Tổ 9, ấp Tân Hòa, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
4
Công ty TNHH Tương Công
Tổ 17, ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
5
Công ty TNHH MTV Vạn Trường An
Tổ 9, ấp Thạnh Hiệp, Thạnh Đông, Tân Châu, Tây Ninh
6
DNTN Nhựt ký
Tân Hòa, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
7
DNTN Hải Âu
Ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
8
DNTN Lê Xuân Duyên
Xã Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh
9
DNTN Phương Dung
Ấp Tân Tiến, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh
10
DNTN TM DV XNK Huỳnh Cao Thắng
Tổ 11, Phan Văn Đáng, Tân Biên, Tây Ninh
11
DNTN Thành Phát
Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh
12
DNTN Đại Lộc
Ấp Cầu, Tân Phong, Tân Biên, Tây Ninh
13
DNTN A Tài
Tổ 5, Ấp Thạnh Trung, Thạnh Tây, Tân Biên, Tây Ninh
14
DNTN Thành Oanh
240 ấp Tân Dũng, Xã Tân Hà, Tân Châu, Tây Ninh
15
DNTN Minh Sáng
Ấp Thạnh Lộc, Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh
16
DNTN Quang Vinh
Tổ 2, ấp 3, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh.
17
Công ty TNHH liên kết đầu tư Livabin
Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
18
Công ty cổ phần tập đoàn Quang Minh
Số 1 Thanh niên, Trúc Bạch, Ba Đình, HN
19
Tổng Công ty Tín Nghĩa
96 Hà Huy Giáp, Biên Hòa, Đồng Nai
20
Công ty CP phát triển công nghệ nông thôn
Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Hưng Yên
21
Công ty TNHH TM XNK Khai Anh Bình Thuận
Km 1764, QL1A, thôn 5, xã Tân Đức, Hàm Tân, Bình Thuận

>> Xem thêm:  Tranh chấp đồng chủ sở hữu về bán nhà ? Hướng dẫn giải quyết tranh chấp trong mua bán đất ?