BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5165/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2009

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Bến Tre;
- Công ty TNHH Mai Anh.

Trả lời công văn số 580/CT-THNVDT ngày 8/9/2009 của Cục thuế tỉnh Bến Tre và công văn số 02/2009-CTngày 13/9/2009 của Công ty TNHH Mai Anh về thuế suất thuế GTGT mặt hàng tràm vàbạch đàn, Tổng cục Thuế hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật nhưsau:

Tại điểm 1 mục II phần A Thôngtư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượngkhông chịu thuế GTGT bao gồm: "Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩmrừng trồng), chăn nuôi, thuỷ sản... chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặcchỉ qua cơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra".

Tại điểm 2.5, điểm 2.7 mục IIphần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn thuế suất 5% áp dụng đốivới:

"Sản phẩm trồng trọt, chănnuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua cơ chế làm sạch, phơi,sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thứcbảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại";

"Thực phẩm tươi sống; lâmsản chưa qua chế biến ở khâu kinh doanh thương mại, trừ gỗ, măng và các sảnphẩm quy định tại điểm 1 mục II phần A Thông tư này...

Lâm sản chưa qua chế biến baogồm các sản phẩm từ rừng tự nhiên khai thác thuộc nhóm: song, mây, tre, nứa,luồng, nấm, mộc nhĩ; rễ, lá, hoa, cây làm thuốc, nhựa cây và các loại lâm sảnkhác".

Tại điểm 3 mục II phần B Thôngtư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn: "Mức thuế suất 10% áp dụng đốivới hàng hoá, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II,Phần B Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, câybạch đàn và cây tràm do tổ chức, cá nhân tự trồng bán ra thuộc đối tượng khôngchịu thuế GTGT. Cây bạch đàn và cây tràm (cây chưa được khai thác hoặc cây đãđược khai thác nhưng chưa được cưa xẻ thành gỗ) ở khâu kinh doanh thương mại ápdụng thuế suất 5%. Mặt hàng gỗ bạch đàn, gỗ tràm bán ra áp dụng thuế suất 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để CụcThuế tỉnh Bến Tre và Công ty TNHH Mai Anh được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương