TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5166/CT-TTHT
v/v: lập hoá đơn

TP.HCM, ngày 09 tháng 07 năm 2012

Kính gởi:

CTy TNHH Johnson & Johnson Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 5, Toà nhà Harbour View Tower, 35 Nguyễn Huệ, Quận 1.
MST: 0310671135

Trả lời văn thư số JJMEDVNFIN/2012/02 ngày 20/6/2012 của Côngty về việc lập hoá đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, khoản 2, Điều 14, Thông tư số 153/2010/TT-BTCngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứngdịch vụ: “Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mãsố thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”

Về nguyên tắc khi lập hoá đơn Công ty phải ghi tên đầy đủhoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty theo trình bày hóa đơn in trực tiếp từphần mềm SWAP bị giới hạn 35 ký tự nên không thể ghi đầy đủ tên Công ty và địachỉ Công ty trên hoá đơn, thì có thể ghi tắt nhưng phải đảm bảo vẫn xác địnhđược đúng tên Công ty, địa chỉ của Công ty. Công ty được viết tắt Công ty thành“Cty”, “Phường” thành “P” và Quận thành “Q”.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT2
- P.PC
- Web cục thuế
- Lưu (TTHT, HC).
1382-157058/12-ntran

TUQ.CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga