TNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5167/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Trungtâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình
Mã số thuế: 0101567589-008
Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, Quận Ba Đình, TP Hà Nội

Trả lời công văn số 2831/TVAd-KHTC ngày 31/12/2014của Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình (công văn đến của Cục thuế Hà Nộingày 13/01/2015-số 2421) hỏi về xuất hóa đơn không theo thứ tự, Cục thuếThành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về lập hóa đơn:

“2. Hóa đơn phải được lập theo thứ tự từ số nhỏđến số lớn...”

- Căn cứ tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tưsố 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/3/2014)của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hànhvi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ lập hóa đơnkhông theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn:

b.2) Phạt tiền từ 4.000.000đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không theothứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.”

- Căn cứ Chương IV Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức cánhân trong quản lý, sử dụng hóa đơn;

- Căn cứ Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về khấu trừ thuế.

Căn cứ các quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trảlời về nguyên tắc như sau:

- Trường hợp tháng 7 năm 2014, Trung tâm Quảng cáovà Dịch vụ truyền hình đã lập 25 số hóa đơn GTGT không theo thứ tự từ nhỏ đếnlớn là vi phạm về lập hóa đơn theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CPngày 14/5/2010 của Chính phủ. Đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơnđối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụtheo quy định tại tiết b2, điểm b khoản 3 Điều 11 Thông tư số 10/2014/TT-BTCngày 17/1/2014 của Bộ Tài chính.

- Đối với người mua hàng hóa, dịch vụ nếu đáp ứngđiều kiện quy định tại Mục 1 chương III Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày31/12/2013 của Bộ Tài chính thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Cục thuế Thành phố Hà Nội trả lời Trung tâm Quảngcáo và Dịch vụ truyền hình biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quyphạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./


Nơi nhận:
- Phòng KTr5: để phối hợp
- Phòng Ấn chỉ xử lý
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2).

KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến