BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5168/TCT-TNCN
V/v: Hướng dẫn thuế TNCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2007

Kính gửi: TrườngĐại học Tây Nguyên

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 732/CV-TVKT ngày 29/11/2007 của Trường Đại học TâyNguyên đề nghị được tính và nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao(thuế TNCN) một lần vào cuối năm đối với thu nhập thường xuyên của cán bộ giảngviên công tác tại trường. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căncứ Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Căncứ Điểm 1.3 Mục VI Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế: “Khai thuế thu nhậpcá nhân đối với thu nhập thường xuyên là loại khai tạm tính theo tháng và khaiquyết toán năm. Trường hợp tổng số thuế phát sinh hàng tháng dưới năm triệuđồng thì người nộp thuế được quyền khai tạm nộp thuế theo quý. Việc khai theoquý được xác định hàng năm và căn cứ vào tổng số thuế phát sinh của tháng đầutiên trong năm”.

Theoquy định trên, Trường Đại học Tây Nguyên khi chi trả tiền dạy vượt giờ, thunhập của cán bộ giảng viên đến mức chịu thuế TNCN thì Trường Đại học Tây Nguyênphải khấu trừ thuế cho cán bộ giảng viên và kê khai, nộp thuế vào Ngân sách Nhànước.

Nếu sốthuế TNCN hàng tháng dưới năm triệu đồng thì Trường Đại học Tây Nguyên có thểkê khai và tạm nộp thuế TNCN theo quý. Việc khai theo quý được xác định hàngnăm và căn cứ vào tổng số thuế phát sinh của tháng đầu tiên trong năm.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đăk Lăk
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT; TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai