BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 516TCT/ĐTNN
V/v: thuế GTGT khi thay đổi chế độ kế toán

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2005

Kính gửi:

Công ty China State Construction Engineering Corporation
(101 Hai Bà Trưng, Q1, TPCHM)

Trả lời công văn số 05- 12/CSCEC ngày 22/12/2004 và công vănsố 07- 01/CSCEC ngày 28/1/2005 của Công ty China State Sonstruction EngineeringCorporation (CSCEC) về việc khấu trừ thuế GTGT khi thay đổi phương pháp tínhthuế GTGT từ phương pháp tính trực tiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ thuế,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế GTGT và các văn bản hướng dẫn thi hành: Việc khấu trừ thuế GTGT chỉ ápdụng đối với các cơ sở kinh doanh thực hiện tính thuế GTGT theo phương pháp khấutrừ thuế. Trường hợp Công ty CSCEC được Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện chế độkế toán Việt Nam và chuyển từ phương pháp tính thuế GTGT từ phương pháp tính trựctiếp trên GTGT sang phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty không được kê khai khấutrừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn phát sinh trước ngày áp dụng tínhthuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế; không thực hiện điều chỉnh lại số thuếGTGT đã nộp của giai đoạn tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TPHCM;
- Lưu VP(HC), ĐTNN (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến