BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/LĐTBXH-BHXH
V/v tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời Công văn số 461/BHXH-BT (ngày 09/02/2012 của quý cơquan đề nghị cho ý kiến về tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đốivới người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao độngquyết định, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 94 Luật Bảo hiểm xã hộiđối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sửdụng lao động quyết định thì tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội làmức tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động. Mặt khác, theo quy địnhcủa Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành thì tiền lương và cáckhoản phụ cấp lương là 02 khoản khác nhau. Như vậy, căn cứ quy định nêu trên,tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động làmviệc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định không bao gồmcác khoản phụ cấp.

2. Trong thời gian vừa qua, theo phản ánh của các địa phươngnhiều doanh nghiệp quy định rất nhiều khoản phụ cấp, thậm chí lớn hơn nhiều sovới mức tiền lương chính. Điều này dẫn đến tình trạng tiền lương tháng đóng bảohiểm xã hội thấp hơn rất nhiều so với thu nhập của người lao động. Với mức tiềnlương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội như hiện nay thì khi người lao độngnghỉ hưu mức lương hưu sẽ thấp hơn rất nhiều so với tiền lương khi đang làmviệc, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống người nghỉ hưu. Để khắc phục tình trạngnày nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng của người lao động, Bộ Lao động-Thương binh vàXã hội đang phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổi quyđịnh về tiền lương, tiền công tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Trong thời gian chưa có quy định mới, để đảm bảo thống nhấttrong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trong phạm vi cả nước, đềnghị quý cơ quan chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện thu bảohiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lươngdo người sử dụng lao động quyết định trên mức tiền lương, tiền công ghi tronghợp đồng lao động, không bao gồm các khoản phụ cấp./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Trần Thị Thuý Nga