UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/SXD-XD
V/v thực hiện Thông tư hướng dẫn số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008

Tân An, ngày 10 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 14 huyện thị;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Ban Quản lý các khu Công nghiệp;
- Trung tâm KĐCLCTXD - Sở Xây dựng;
- Trung tâm KĐCLCTGT - Sở GT&VT;
- Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng thủy lợi Long An;
- Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Long An.

Căn cứ Nghị địnhsố 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng côngtrình xây dựng;

Căn cứ Nghị địnhsố 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượngcông trình xây dựng.

* Bộ Xây dựng đãban hành Thông tư số 16/2008/TT-BXD ngày 11/9/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫnkiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phùhợp về chất lượng công trình xây dựng, quy định tại khoản 8 Điều 1 của Nghịđịnh số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ, bổ sung một số điều củaNghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, đã có hiệu lực ngày21/10/2008.

Sở Xây dựngthông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động chứng nhận đủđiều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng côngtrình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An, nghiêm túc thực hiện theo quy định.

* Để thực hiệntốt công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng đề nghị:

- Đối với chứngnhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực:

+ Chủ đầu tư cótrách nhiệm gửi 01 giấy chứng nhận này kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra đủđiều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và biên bản nghiệm thu hoàn thành công trìnhhoặc hạng mục công trình được chứng nhận cho Sở Xây dựng để kiểm tra và quảnlý. Giấy chứng nhận này là căn cứ để chủ đầu tư đưa công trình vào sử dụng.

+ Trường hợpkhông đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thì tổ chức kiểm tra có trách nhiệmthông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư về quyết định của mình, trong đó nêu rõlý do không cấp giấy chứng nhận. Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo việc này choSở Xây dựng biết để kiểm tra và xử lý.

- Đối với chứngnhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng:

+ Trường hợpviệc chứng nhận được thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về xâydựng ở địa phương (Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng, phòng Côngthương huyện, phòng Quản lý Đô thị thị xã, bộ phận quản lý xây dựng cấp xã, BanQuản lý các Khu Công nghiệp) thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi 01 giấy chứngnhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm tra sự phù hợp về chất lượng của cơ quan nàyđể kiểm tra và quản lý. Giấy chứng nhận này là căn cứ để đưa công trình vàokhai thác, sử dụng.

+ Trường hợpviệc chứng nhận được thực hiện theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân khác thìchủ đầu tư hoặc chủ sở hữu gửi 01 giấy chứng nhận cho bên có yêu cầu chứng nhậnlàm cơ sở để thực hiện các thỏa thuận tiếp theo.

+ Trường hợpkhông đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận sự phù hợp về chất lượng, tổ chứcchứng nhận có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do khôngcấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu và bên có yêu cầu chứng nhậnđể biết và xử lý.

+ Các đơn vịquản lý nhà nước về xây dựng: Các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành, phòngCông thương huyện, phòng Quản lý Đô thị thị xã, bộ phận quản lý xây dựng cấpxã, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp; các tổ chức và cá nhân khác yêu cầu chứngnhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, gởi bản sao giấy chứng nhậnhoặc văn bản thông báo (trường hợp không cấp giấy chứng nhận) để Sở Xây dựngquản lý, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng hàng năm.

- Tổ chức thựchiện chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và tổ chức thực hiện việcchứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng: cung cấp thông tin vềđiều kiện năng lực cho Sở Xây dựng, để gửi cho Bộ Xây dựng tổng hợp đăng tải.

Kính chuyển cácđơn vị phối hợp cùng với Sở Xây dựng hướng dẫn các tổ chức cá nhân và các chủđầu tư thực hiện theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đềnghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc tổnghợp trình Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời chính thức những nội dung chưa rõ.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh "báo cáo"
- Ban QLDAXD (thực hiện);
- Lưu: VT, XD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành