BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 517/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: CụcHải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Tổngcục Hải quan nhận được công văn số 0042/HQBRVT-TXNK ngày 07/01/2013 của Cục Hảiquan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu báo cáo vướng mắc về việc xử lý kết quả kiểm tra sauthông quan theo Kết luận kiểm tra sau thông quan số 65/BKL-KTSTQ ngày26/11/2012 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan đã có ý kiến tại công văn số 7242/TCHQ-TXNK ngày 25/12/2012.

Tổngcục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu biết và thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu: VT, TXNK-PG(5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường