BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 517/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ
(Đ/c: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 388A/ĐNB-TCKT ngày25/6/2013 của Công ty Phân bón vàhóa chất dầu khí Đông Nam Bộ về giảm 30% thuế TNDN và công văn số 8041/CT-KTNB ngày10/10/2013 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế TNDN.Về vấn đề này, sau khi lấy ý kiến cácđơn vị thuộc Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm d khoản 2 Điều 1 và điểm a, điểm b, điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư số 140/2012/TT-BTC ngày21/8/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định s 60/2012/NĐ-CP ngày 30/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội về ban hành một số chính sáchthuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho t chức và cá nhân quy định:

"d) Trường hợp doanh nghiệp là các công ty tổ chứctheo mô hình công ty mẹ - công ty conmà công ty mẹ không phải là doanh nghiệp nhỏ và vừa nắm giữ trên 50% vốn chủ sở hữu của công tycon, nếu công ty con đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tạiKhoản 1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP và không kinh doanh trong các lĩnh vựckhông được giảm thuế thì cũng thuộc đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanhnghiệp phải nộp năm 2012.

4. Không áp dụng giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theoquy định tại điểm a Khoản 1 Điều này đối với các đối tượng sau đây:

a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh trong các lĩnh vực: Xổ số; bất động sản; chứng khoán; tàichính; ngân hàng; bảo hiểm; sản xuất hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuếtiêu thụ đặc biệt.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa có hoạt động sảnxuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảmkhông bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bấtđộng sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịchvụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Doanh nghiệp được xếp hạng I theo quy định tại Thông tư liên tịch số 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2005 của Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viênchuyêntrách Hội đồng quản trị, Tổnggiám đốc, Giám đốc, Phó tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhànước.

c) Doanh nghiệp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặcbiệt và Quyết định số 186/TTg ngày 28 tháng 3 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủvề danh sách các doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt.".

Theo trình bày của Cục Thuế: Tổng Công ty Dầu khí ViệtNam (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) là doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt theo Quyết định số 186/TTg ngày28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ. Theo điểm d, Khoản 1 Điều 1 Điềulệ tổ chức và hoạt động của Tập đoànDầu khí Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày29/01/2011 cửa Thủ tướng Chính phủ: Doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (gọi tắt là Doanhnghiệp thành viên Tập đoàn) là các doanh nghiệp do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam,công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hoặc công ty con các cấp tiếp theo trựctiếp nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, giữ quyềnchi phối đối với doanh nghiệp đó. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là Doanhnghiệp Nhà nước hạng đặc biệt nên không thuộc đối tượng được giảm 30% s thuế TNDN phải nộp năm 2012.

Trường hợp Công ty Cổ phn Phân bón và Hóa chất Dầukhí Đông Nam Bộ là công ty con của Tổng Công ty Phân Bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Công ty mẹ nắm giữ 75%vốn điều lệ). Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP là thành viên củaTập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (thể hiện trong báo cáo tài chính hp nhất đã kiểm toán được công bố hàng năm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia ViệtNam chiếm 61,8% phần vốn góp đầu tư tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầukhí).

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị Cục Thuế kiểm tra điều kiện thực tế của Công ty CPPhân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ:

- Nếu Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ không là doanhnghiệp được xếp hạng theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư140/2012/TT-BTC hạch toán độc lập với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầukhí (Công ty mẹ), đáp ứng tiêu chí về vốn hoặc lao động theo quy định tại Khoản1 Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ và không kinhdoanh trong các lĩnh vực không được giảm thuế thì Công ty CP Phân bón và Hóa chấtDầu khí Đông Nam Bộ thuộc đối tượng được giảm 30% thuếthu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2012 (số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảmkhông bao gồm số thuế tính trên phần thu nhập từ hoạt động kinh doanh xổ số, bấtđộng sản, chứng khoán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, sản xuất hàng hóa, dịchvụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt).

- Trường hợp Công ty CP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ là Côngty xếp hạng đặc biệt theo quy định tại Quyết định số 185/TTg ngày 28/3/1996 củaThủ tướng Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hạng đặc biệt và Quyết định số186/TTg ngày 28/3/1996 của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các doanh nghiệpNhà nước hạng đc biệt thì Công ty không đượcgiảm 30% thuế TNDN phải nộp năm 2012.

Đ nghị CụcThuế căn cứ tình hình thực tế của Côngty để hướng dẫn và xử lý theo quy định của văn bản quy phạmpháp luật về thuế./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn